นักวิชาการด้านแรงงาน แนะ นายจ้างจ่ายค่าค้ำประกันจ้างแรงงานข้ามชาติ ป้องกันไม่จ่ายค่าแรง

นักวิชาการด้านแรงงาน แนะ นายจ้างจ่ายค่าค้ำประกันจ้างแรงงานข้ามชาติ ป้องกันไม่จ่ายค่าแรง

นักวิชาการด้านแรงงาน แนะ นายจ้างจ่ายค่าค้ำประกันจ้างแรงงานข้ามชาติ ป้องกันไม่จ่ายค่าแรง

รูปข่าว : นักวิชาการด้านแรงงาน แนะ นายจ้างจ่ายค่าค้ำประกันจ้างแรงงานข้ามชาติ ป้องกันไม่จ่ายค่าแรง

นักวิชาการด้านแรงงาน แนะ นายจ้างจ่ายค่าค้ำประกันจ้างแรงงานข้ามชาติ ป้องกันไม่จ่ายค่าแรง นักวิชาการด้านแรงงาน เสนอแนวคิดให้นายจ้างจ่ายเงินค้ำประกันการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ ป้องกันนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคม ส่งผลให้แรงงานเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ พร้อมเรียกร้องให้ปรับแก้กฎหมายประกันสังคม ให้สอดรับกับสถานการณ์การจ้างงานแรงงานข้ามชาติในปัจจุบัน

เวทีเสวนา "วิสัชนา : การเข้าถึงประกันสังคมที่เป็นธรรม ของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน" หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์การเข้าถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติ เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคมนี้ ได้สะท้อนปัญหาสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม เช่น กรณีเบี้ยชราภาพผู้ประกันตน สิทธิประโยชน์รับเงินสงเคราะห์บุตร การประกันการว่างงานที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงานข้ามชาติปี 2551 / รวมถึงกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นสาเหตุให้แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้

นักวิชาการด้านแรงงานเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้กฎหมายประกันสังคมให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิประกันการว่างงาน เบี้ยบำนาญ ที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แรงงานเหล่านี้จะสามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปี

สำหรับปัญหาการเข้าถึงสิทธิที่เกิดขึ้นจากนายจ้างมีความเป็นไปได้ที่สำนักงานประกันสังคม จะพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติม โดยมีแนวคิดให้นายจ้างส่งเงินค้ำประกัน ตามการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ มาที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อนำเงินคำประกันนี้มาช่วยเหลือแรงงานหากเกิดกรณีที่นายจ้างไม่ยอมส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งกองทุนแรงงานข้ามชาติอาเซียน เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือแรงงาน เชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ทุกด้าน หากเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน