ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา 70 รายการ ยกย่องมรดกวัฒนธรรม

ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา 70 รายการ ยกย่องมรดกวัฒนธรรม

ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา 70 รายการ ยกย่องมรดกวัฒนธรรม

รูปข่าว : ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา 70 รายการ ยกย่องมรดกวัฒนธรรม

ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา 70 รายการ ยกย่องมรดกวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรม 70 รายการได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้เพื่อยกย่องภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา และ เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในอนาคต

   

ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ในราชสำนักล้านนาถ่ายทอดโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เป็น 1 ในศิลปะการแสดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปีนี้รวม 70 รายการ ใน 7 สาขา ได้แก่ ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรม สาขาความรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และภาษา เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

แม้ต้องเผชิญวิกฤตการตลาดเมื่อบาตรปั๊มราคาถูกเป็นที่นิยมมากกว่า แต่ชุมชนบ้านบาตรยังคงวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม เป็นแห่งเดียวที่ใช้วัสดุเหล็กแท้และทำด้วยมือทุกชิ้นสืบทอดฝีมือเชิงช่างมาจากสมัยอยุธยา หัตถกรรมบาตรบุ คงอยู่ได้ด้วยใจรักอาชีพทำบาตร เป็นสมบัติศิลป์ภูมิปัญญาที่ชุมชนเก่ากลางกรุงตั้งใจสืบต่อ

   

หากยังมีงานช่างพื้นบ้าน งานช่างหลวง ฝีมือดั้งเดิมเสี่ยงต่อการสูญหายอีกมาก เช่น เครื่องรักขันลงหินบ้านบุย่านบางกอกน้อย ที่เหลือช่างฝีมือชุมชนเพียง 9 คน การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตลอด 4 ปีที่ผ่านมาจึงเป็นการรักษาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาบันทึกความเป็นมาเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อสงวนรักษา

ปัจจุบันมีมรดกภูมิปัญญาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 150 รายการ นอกจากเป็นการยกย่องภูมิปัญญาดั้งเดิมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่มีอยู่ยังรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน