เครือข่ายคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน แนะปรับกองทุน หลังพบใช้งบน้อยกว่าที่สะสม

เครือข่ายคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน แนะปรับกองทุน หลังพบใช้งบน้อยกว่าที่สะสม

เครือข่ายคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน แนะปรับกองทุน หลังพบใช้งบน้อยกว่าที่สะสม

รูปข่าว : เครือข่ายคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน แนะปรับกองทุน หลังพบใช้งบน้อยกว่าที่สะสม

เครือข่ายคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน แนะปรับกองทุน หลังพบใช้งบน้อยกว่าที่สะสม คณะทำงานพัฒนารูปแบบหลักประกันคุ้มครองแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยนำนักบริหารกองทุนฯ ให้เกิดดอกผลและปรัปปรุงขยายสิทธิประโยชน์ให้กับคนหางาน หลังพบว่า มีการใช้เงินกองทุนฯในการช่วยเหลือแรงงานน้อยกว่าเงินที่สะสมในแต่ละปี

คณะทำงานพัฒนารูปแบบหลักประกันคุ้มครองแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศร่วมหารือในเวทีเสวนา "เปิดปมกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ" เพื่อระดมความเห็น สร้างเข้าใจและแสวงหาแนวทางพัฒนากองทุนฯ ระหว่างตัวแทนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กับหน่วยราชการนักวิชาการ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุป และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จัดตั้งโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปี 2528 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไปทำงานต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมา มีข้อวิจารณ์ถึงขอบเขตการสงเคราะห์ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศคับแคบและล่าช้า การใช้จ่ายเงินกองทุนยังมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสมาชิกกองทุนที่สะสมได้ในแต่ละปี

โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งบริษัทจัดหางาน คนหางาน ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและเสนอแนะปรัปปรุงกองทุนฯ คนหางานเข้าใจเพียงว่า มีค่าใช้จ่ายที่ถูกทางราชการหรือบริษัทจัดหางาน จัดเก็บก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ที่ประชุมจึงเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองทุนฯโดยกำหนดให้มีนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถจากฝ่ายต่างๆ เข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดดอกผลและปรัปปรุงขยายสิทธิประโยชน์ คุ้มครองช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ อย่างเป็นธรรม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการบริหารกองทุนฯให้ชัดเจน และให้เพิ่มวัตถุประสงค์การใช้จ่ายกองทุนฯ เนื่องจากมีการใช้จ่ายค่อนข้างน้อย แต่มีเงินสะสมในกองทุนจำนวนมาก จึงควรปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ขยายขอบเขตการคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานไทย กรณีที่จำเป็นและเดือดร้อนต่าง ๆให้เพิ่มมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน