ครม.วาง 6 มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ คุมเข้ม"ความเร็ว-การดื่มสุรา"

ครม.วาง 6 มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ คุมเข้ม"ความเร็ว-การดื่มสุรา"

ครม.วาง 6 มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ คุมเข้ม"ความเร็ว-การดื่มสุรา"

รูปข่าว : ครม.วาง 6 มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ คุมเข้ม"ความเร็ว-การดื่มสุรา"

ครม.วาง 6 มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ คุมเข้ม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยกำหนดช่วงเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ต่อไป

ตามที่ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ซึ่งกำหนดช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2556

สำหรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ มีสาระสำคัญดังนี้
1.ชื่อในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2556 ใช้ชื่อว่า"ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"
2.ช่วงเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556
3.เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สามารถลดจำนวนครั้งเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศการปีใหม่ 2555
4.มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารการจัดการ, มาตรการด้านการบังคับใช้กฏหมาย, มาตรการด้านสังคม, มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร, มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ และ มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
5.มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การควบคุมการใช้ความเร็ว, การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย, การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกะบะบรรทุกผู้โดยสารกะบะท้าย
6.ช่วงเวลาดำเนินการ กำหนดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 - 26 ธันวาคม 2555 และช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556


กลับขึ้นด้านบน