"สมัชชาสุขภาพ"เสนอตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

"สมัชชาสุขภาพ"เสนอตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

"สมัชชาสุขภาพ"เสนอตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

รูปข่าว : "สมัชชาสุขภาพ"เสนอตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 มีมติรับรองการป้องกันและผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งจัดตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 2 ของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 มีมติรับรองวาระเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยที่ประชุมมองว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำนวนมากอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 เมกกะวัตต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีไอเอ และ อีเอชไอเอ จึงมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานหลักปรับปรุง ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

โดยต้องกำหนดที่ตั้งระยะห่างที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าชีวะมวลภายในชุมชน ปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล ห้ามใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลงในโครงการ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงและขี้เถ่าในระบบปิด ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ให้มีมาตรการลงโทษทางแพ่งและอาญา รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเปิดเผยให้สาธารณะให้รับทราบ

พร้อมกันนี้ จะต้องจัดตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อช่วยเหลือเยียวยา อีกทั้งให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันให้กระทรวงพลังงาน จัดทำแผนพัฒนาพลังงานและแผนแม่บทพลังงานชีวมวลของแต่ละจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน