"ธุรกิจบุหรี่" สกัด สธ.ออกกฎหมายคุม จ้างบริษัทกฎหมายโลก-ปลุกผู้ค้าปลีกต้าน

"ธุรกิจบุหรี่" สกัด สธ.ออกกฎหมายคุม จ้างบริษัทกฎหมายโลก-ปลุกผู้ค้าปลีกต้าน

"ธุรกิจบุหรี่" สกัด สธ.ออกกฎหมายคุม จ้างบริษัทกฎหมายโลก-ปลุกผู้ค้าปลีกต้าน

รูปข่าว : "ธุรกิจบุหรี่" สกัด สธ.ออกกฎหมายคุม จ้างบริษัทกฎหมายโลก-ปลุกผู้ค้าปลีกต้าน

เสวนาติดตามมติควบคุมการบริโภคบุหรี่ เร่งรัฐบาลออกพ.ร.บ.ใหม่ ควบคุมกิจกรรม CSR ทำลายสุขภาพคนไทย น.พ.ประกิต เผยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ จ้างมือกฎหมายระดับโลกสู้ พร้อมระดมผู้ปลุกผู้ค้ายาสูบนับพันค้านสธ. บล็อคไม่ให้ออกกฎเหล็กคุม

 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 มีการจัดเวทีติดตามมติ เรื่อง "มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ" ซึ่งเป็นมติของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้ว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ต่อมาในการประชุม ครม.วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ยังได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย จึงถือว่าการผลักดันของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประสบความสำเร็จ รวมทั้งมีการวางระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการปรับโครงสร้างภาษียาสูบเพื่อสุขภาพของประชาชน ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เห็นชอบเพิ่มอัตราการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ 87 และการจัดเก็บตามปริมาณ 1 บาทต่อมวน เป็นครั้งแรก ทำให้ราคาบุหรี่ทั้งในและต่างประเทศ ปรับขึ้นซองละ 7-9 บาท อีกทั้งได้มีการจัดเก็บภาษียาเส้นพันธุ์เวอร์จิเนียร์ พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เตอร์กิช จากเดิมอัตราตามมูลค่าร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 10 แต่ยกเว้นการเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุ์พื้นเมือง

ความคืบหน้า มาตรการห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เนื่องจากมองว่ากลยุทธ์ CSR ของธุรกิจยาสูบเป็นการโฆษณาแอบแฝง กระตุ้นให้คนไทยรับรู้เรื่องตราสินค้าและสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น โดยทางกรมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกันจัดโครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบที่ยังมีการทำโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวง ห้ามมิให้หน่วยงานสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนใดๆจากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ ซึ่งรวมถึงการเข้าไปทำ CSR ในสถานศึกษาด้วย ขณะที่กรมควบคุมโรคได้ยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.... เพื่อห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรม CSR

ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประกิต วาทีสกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มองว่า หากบริษัทบุหรี่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจริง ควรทำกิจกรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่และครอบครัว โดยเฉพาะคนจนที่ต้องสูญเสียเงินรายได้เพื่อซื้อบุหรี่ แต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควร

ขณะนี้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ กลุ่มผู้บ่มเพาะและค้าใบยาสูบในประเทศไทย ให้รวมตัวกันเป็นสมาคมและคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.... รวมถึงการสนับสนุนให้มีการตั้งสมาคมผู้ค้ายาสูบไทย ประกอบด้วยสมาชิกผู้ค้าปลีกจำนวน 1.4 พันราย เพื่อไม่ให้กฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้ โดยการเคลื่อนไหวทั้งหมดมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายยักษ์ใหญ่ข้ามชาติในประเทศไทย 1 แห่ง และสำนักงานกฎหมายในประเทศอีก 5 แห่ง เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการคัดค้านเนื้อหาในกฎหมายดังกล่าว มีการออกข่าวทุก 2 สัปดาห์เพื่อโจมตี

“มีการใช้ร้านค้าปลีกที่เป็นสมาชิก เข้ามาอ้างเพื่อคัดค้านไม่ให้กฎหมายฉบับใหม่ออกบังคับใช้ ซึ่งเราทราบเรื่องนี้ดี ว่าเป็นการจ้างมือกฎหมายเพื่อตีประเด็นในร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ และบล็อคไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาได้" ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประกิตกล่าว

ส่วนของกระทรวงการคลังล่าสุดก็ยังไม่ได้ออกมาตรการห้ามไม่ให้โรงงานยาสูบ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดทำ CSR ขณะที่ 2หน่วยงาน ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งทางปกครองไม่ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ ทำกิจกรรม CSR กับบริษัทบุหรี่ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่งไม่ให้สมาคมกีฬารับทุนสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่แล้ว


กลับขึ้นด้านบน