มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยปีนี้ปัญหาการบริการสุขภาพ-สาธารณสุขถูกร้องเรียนมากที่สุด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยปีนี้ปัญหาการบริการสุขภาพ-สาธารณสุขถูกร้องเรียนมากที่สุด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยปีนี้ปัญหาการบริการสุขภาพ-สาธารณสุขถูกร้องเรียนมากที่สุด

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยปีนี้ปัญหาการบริการสุขภาพ-สาธารณสุขถูกร้องเรียนมากที่สุด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยปีนี้ปัญหาการบริการสุขภาพ-สาธารณสุขถูกร้องเรียนมากที่สุด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสรุปสถานการณ์การละเมิดสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2555 พบว่าปัญหาการบริการสุขภาพ และสาธารณสุขได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ขณะเดียวกัน พบการร้องเรียนปัญหาการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น จึงเตือนประชาชนที่ต้องเดินทางช่วงปีใหม่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากรถตู้เถื่อน เพราะอาจไม่ได้รับการชดเชยหากเกิดอุบัติเหตุ

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 6 ภูมิภาค เปิดเผยรายงานสถานการณ์ความทุกข์ของผู้บริโภค ประจำปี 2555 ว่า ในรอบปีนี้ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 1,446 เรื่อง มากที่สุด คือเรื่องการบริการสุขภาพ และสาธารณสุขจากปัญหาศูนย์ออกกำลังกายที่ปิดบริการโดยไม่แจ้ง และไม่คืนเงินค่าสมาชิกให้กับลูกค้า รวมทั้ง ปัญหามาตรฐานการรักษา ระบบส่งต่อการใช้สิทธิในกองทุนฉุกเฉิน

รองลงมา คือปัญหาการเงินการธนาคารที่มีการปิดบังการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผ่านตู้กดเงิน โดยในสลิปไม่แสดงค่าธรรมเนียม แต่เมื่อนำสมุดบัญชีไปปรับจะพบมีค่าธรรมเนียมปรากฏ และปัญหาจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่บัตรเครดิต

ขณะที่เรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์พบเรื่องการผิดสัญญาซื้อขายของบ้านเอื้ออาทร ส่วนใหญ่เกิดกับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย และปัญหาจากการใช้บริการห้องเช่า ลักษณะการร้องเรียนเป็นเรื่องของการเก็บค่าน้ำค่าไฟฟ้าแพงเกิน และไม่คืนเงินประกัน

ส่วนปัญหาด้านบริการสาธารณะ ร้องเรียนการให้บริการ หากเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ จะพบปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารได้รับความเสียหาย สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินระหว่างเดินทาง แต่กลับไม่ได้รับการชดเชยเต็มจำนวน เพราะผู้ให้บริการอ้างว่าจะชดเชยได้ไม่เกิน 500 บาท

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวด้วยว่า การละเมิดสิทธิผู้บริโภค แนวโน้มเพิ่มขึ้น และหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเร่งผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 61 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง

พร้อมเตือนผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่นำรถเสริมที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเข้ามาให้บริการ เช่น รถตู้เถื่อน และรถเสริมเอกชน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ


กลับขึ้นด้านบน