ต่างชาติหอบเงินลงทุนไทย 336 รายปีนี้ เม็ดเงินลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

ต่างชาติหอบเงินลงทุนไทย 336 รายปีนี้ เม็ดเงินลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

ต่างชาติหอบเงินลงทุนไทย 336 รายปีนี้ เม็ดเงินลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

รูปข่าว : ต่างชาติหอบเงินลงทุนไทย 336 รายปีนี้ เม็ดเงินลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

ต่างชาติหอบเงินลงทุนไทย 336 รายปีนี้ เม็ดเงินลงทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรายงาน มีการจ้างงานคนไทยมากกว่า 9,000 คน

 นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 35 ราย มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,650 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 870 คน ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้แก่

1. ธุรกิจบริการ จำนวน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,543 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี และให้เช่าพื้นที่อาคาร เป็นต้น รองลงมาเป็นบริการเกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมให้แก่ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และฝรั่งเศส

2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 10 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การจำหน่าย การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ นอร์เวย์ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐเกาหลี และฝรั่งเศส

3. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 9 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 35 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการค้าปลีกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ปากหลุมปิโตรเลียม (Wellhead) และวาล์ว (Valve) ที่ใช้สำหรับควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ สิงคโปร์และญี่ปุ่น

4. คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท ได้แก่ บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการโครงการ สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือ ญี่ปุ่น

5. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งใบมีดสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมทั้งมีดและใบมีดนิรภัยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือ สหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ เดือนธันวาคม 2555 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 30 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 94 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้จำนวนผู้ขอรับอนุญาตในเดือนธันวาคม 2554 มีจำนวนไม่มากนัก

ในปี 2555 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 336 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 16,364 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 9,131 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 และการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 168 เนื่องจากในปี 2555 มีการจ้างงานในภาคธุรกิจบริการโดยเฉพาะบริการให้แก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มเพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน