ดีเดย์ 1 ม.ค. 2556 ใช้มาตรการคุมเข้ม พฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ-บังคับติดตั้ง"จีพีเอส"

ดีเดย์ 1 ม.ค. 2556 ใช้มาตรการคุมเข้ม พฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ-บังคับติดตั้ง"จีพีเอส"

ดีเดย์ 1 ม.ค. 2556 ใช้มาตรการคุมเข้ม พฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ-บังคับติดตั้ง"จีพีเอส"

รูปข่าว : ดีเดย์ 1 ม.ค. 2556 ใช้มาตรการคุมเข้ม พฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ-บังคับติดตั้ง"จีพีเอส"

ดีเดย์ 1 ม.ค. 2556 ใช้มาตรการคุมเข้ม พฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ-บังคับติดตั้ง กรมขนส่งทางบอก คุมการขับขี่รถ ของ บขส. และผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายด้วยการเพื่อควบคุมทั้งความเร็วและชั่วโมงการทำงานหวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  นายวัฒนา  พัทรชนม์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมเดินทาง  ด้วยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขนส่งทางบก จึงได้นำระบบจีพีเอส (GPS)  มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารต้องติดตั้งระบบGPS ในรถที่ใช้ประกอบการขนส่ง 

 
นายวัฒนา กล่าวว่า พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและต้องดำเนินการจัดให้มีการอบรมผู้ขับรถหรือส่งผู้ขับรถเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมายตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป  ระยะแรกจะนำร่องเฉพาะรถโดยสารประจำทางของบริษัทขนส่ง จำกัด ที่วิ่งในเส้นทางหมวด 2  (รถที่วิ่งจากกทม. ไปยังต่างจังหวัด) ปัจจุบันมีประมาณ 800 คัน และจะขยายให้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภทในระยะต่อไป 
 
 นายวัฒนากล่าวด้วยว่า นอกจากกำหนดให้รถโดยสารประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ต้องติดตั้งระบบ GPS แล้ว กรมการขนส่งทางบกยังได้กำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูง (ลักษณะ 9)ที่ใช้สำหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS Tracking) ทุกคันเพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุม กำกับดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนดและควบคุมชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โดยกำหนดให้รถที่จดทะเบียนใหม่หรือรถที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่1 มกราคม 2556 แต่ยังมิได้ติดตั้งเครื่อง GPS ต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่1 มกราคม 2557 และสำหรับรถที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว แต่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 1 มกราคม 2558 โดยเครื่อง GPS ต้องมีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามที่กำหนดและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งต้องเป็นแบบ On-line GPS Tracking พร้อมทั้งต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถระบุผู้ขับรถโดยใช้เครื่องอ่านแถบแม่เหล็กจากใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 ด้วย 
 
ทั้งนี้รถที่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS แล้วจะต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถซึ่งออกโดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถ(GPS Service Provider) ปัจจุบันมีเครื่อง GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว จำนวน 3 แบบและมีผู้ให้บริการระบบติดตามรถอีกหลายรายกำลังจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อทำการยื่นขอรับรองจึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายดำเนินการติดตั้งเครื่อง GPS ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งตรวจสอบให้ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายให้มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่4 ที่เป็นชนิดแถบแม่เหล็กด้วย สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ GPS สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด  การดำเนินการและเครื่อง GPS ที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html                       


กลับขึ้นด้านบน