สปสช. ตั้งเป้า 3 ปี ทุกอำเภอมีตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน

สปสช. ตั้งเป้า 3 ปี ทุกอำเภอมีตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน

สปสช. ตั้งเป้า 3 ปี ทุกอำเภอมีตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน

รูปข่าว : สปสช. ตั้งเป้า 3 ปี ทุกอำเภอมีตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน

สปสช. ตั้งเป้า 3 ปี ทุกอำเภอมีตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน ชี้จุดเด่นสำคัญ อบต.เทศบาลใกล้ชิดประชาชน ช่วยพัฒนาสุขภาวะฐานรากได้มีประสิทธิภาพ

 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า จากการที่ได้มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.และเทศบาลหรือกองทุนสุขภาพตำบลขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี  2549 ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน ถึงปัจจุบันครอบคลุมร้อยละ 99 ทั่วประเทศ หรือ 7,718 แห่ง โดยสปสช.สนับสนุนงบประมาณอัตรา 40 บาทต่อประชากรต่อปี ตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี 2549 ถึงปัจจุบัน สปสช.สมทบ 10,685 ล้านบาท อบต.เทศบาลสมทบ 3,001 ล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนกว่า 56.65 ล้านคน

 
เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า กิจกรรมการที่แต่ละกองทุนสุขภาพตำบลดำเนินการนั้น มีทั้งการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่และประชาชนเพื่อดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน ขณะเดียวกันก็เน้นการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มโรคเรื้อรังที่สำคัญ เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์/อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเอดส์ เป็นต้น ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเป็นตัวอย่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 
นพ.ประทีป  ธนกิจเจริญ  รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ขณะนี้สปสช.และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้มีโครงการที่จะพัฒนางานสุขภาพชุมชนร่วมกัน โดยสสส.มีการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งอบต.และเทศบาลเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาสุขภาวะระดับฐานราก และมีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะท้องถิ่น จึงตั้งเป้าภายในสามปี 2556-2558 ทุกอำเภอทั่วประเทศจะมีหนึ่งตำบลต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน


กลับขึ้นด้านบน