"บีทีเอส" แจงขยายสัมปทานถูกต้องตามกฏหมาย ยินดีร่วมมือดีเอสไอ

"บีทีเอส" แจงขยายสัมปทานถูกต้องตามกฏหมาย ยินดีร่วมมือดีเอสไอ

"บีทีเอส" แจงขยายสัมปทานถูกต้องตามกฏหมาย ยินดีร่วมมือดีเอสไอ

รูปข่าว : "บีทีเอส" แจงขยายสัมปทานถูกต้องตามกฏหมาย ยินดีร่วมมือดีเอสไอ

บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส) ชี้แจง การดำเนินการส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ยืนยัน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาสัมปทานมาโดยตลอด พร้อมให้ความร่วมมือกับดีเอสไอ

โดยบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

 
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหมายเรียกให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและข้อหาในเรื่องการลงนามในสัญญาว่า จ้างการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ กธ.ส.006/55 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ในวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยข้อกล่าวหาตามที่ได้รับแจ้งนั้น แจ้งว่า ได้ร่วมกันประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515
 
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า สัญญาฉบับดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ลงนามกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นสัญญาว่าจ้างให้บริษัทฯ จัดการเดินรถและซ่อมบำรุงเท่านั้น  โดยรายรับที่เกิดจากโครงการตามสัญญาดังกล่าวอันได้แก่ ค่าโดยสาร ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น จะตกเป็นของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น บริษัทฯ จะได้รับเพียงค่าจ้างเท่านั้น  สัญญาฉบับนี้จึงไม่ได้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสัญญาสัมปทานเดิมที่บริษัทฯ ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมีอายุเหลืออยู่อีกประมาณ 17 ปี ซึ่งเมื่อครบอายุสัมปทานเดิมแล้วสิทธิของบริษัทตามสัญญาสัมปทานก็สิ้นสุดลง  
 
โดยบริษัทจะเป็นเพียงผู้รับจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงในเส้นทางสัมปทานเดิมที่มีสิทธิได้รับเพียงค่าจ้างเท่านั้น จึงมิใช่เป็นสัญญาที่เป็นการต่อหรือขยายสัมปทานแต่อย่างใด โดย ตามที่จริงแล้ว บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเดินรถและซ่อมบำรุงกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว ในการรับจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายสายสีลม จากสถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีวงเวียนใหญ่ แต่เนื่องจากต่อมากรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการส่วนต่อขยายเพิ่มเติม จึงต้องการทำให้เกิดประสิทธิภาพ และต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงให้สัญญาที่ยาวขึ้นแก่บริษัทฯ แต่หลักการยังคงเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  ในเรื่องนี้กรุงเทพมหานครได้มีการออกข้อกำหนดการจ้าง (TOR)  โดยใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครในการดำเนินกิจการขนส่ง  ซึ่งบริษัทได้เข้าเสนอราคาจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกและมีการลงนามในสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า และขอยืนยันว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาสัมปทานมาโดยตลอด อีกทั้งยังคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเสมอมา 
ทั้งนี้ บริษัทฯอยากขอความเห็นใจในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามารับดำเนินงานให้กับภาครัฐตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยภาครัฐและต้องการดำเนินงานด้วยความตั้งใจที่ดี ต้องการให้ประชาชนได้รับคุณภาพการบริการที่ดี
 


กลับขึ้นด้านบน