สวนดุสิตโพล เผยประชาชนพอใจหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนพอใจหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนพอใจหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

รูปข่าว : สวนดุสิตโพล เผยประชาชนพอใจหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนพอใจหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ประชานมากกว่าครึ่ง พึงพอใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแล , ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมองว่าอุบัติเตตุที่เกิดขึ้น มาจากผู้ขับขี่ที่มีความประมาทเอง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1,285 คน ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคมที่ผ่านมา จากที่รัฐบาลมีมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย แต่จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ได้การเกิดอุบัติเหตุ 3,176 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 365 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ความคิดเห็นของประชาชน กับ การเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดปีใหม่ อันดับ 1 ร้อยละ 45 มอง ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากตัวผู้ขับขี่เองที่ประมาท ไม่เคารพกฎจราจร เมาแล้วขับ อันดับ 2 ร้อยละ 21.07 เห็นว่า เป็นเรื่องปกติในช่วงปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ทั้งที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่แล้ว อันดับ 3 ร้อยละ 20.69 เห็นว่า อุบัติเหตุ ได้นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไป

ส่วนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแล ให้บริการและอำนวย ความสะดวกต่างๆแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ อันดับ 1 ร้อยละ 65 ตอบว่า พึงพอใจ เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเสียสละ ทำงานหนัก คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดช่วงวันหยุดปีใหม่ อันดับ 2 ร้อยละ 35 ไม่พึงพอใจ เพราะจากที่พบเห็น ในบางจุดไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ให้บริการแก่ประชาชน สำหรับ "วิธีป้องกัน แก้ไข" การเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่เป็นรูปธรรมหรือได้ผลมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 35 ระบุว่า ผู้ขับขี่ต้องตระหนัก คิดถึงคนอื่น และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น อันดับ 2 ร้อยละ 31 ควรติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆให้ชัดเจน ไฟสัญญาณจราจรใช้งานได้ ไฟฟ้าตามทางต้องสว่าง และอันดับ 3 ร้อยละ 26 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องเข้มงวดกวดขัน มีบทลงโทษที่เด็ดขาด

 


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน