บอร์ดสปสช.ชงงบฯเหมาจ่ายรายหัวปี 2,955.91 บาทต่อคนต่อปี

บอร์ดสปสช.ชงงบฯเหมาจ่ายรายหัวปี 2,955.91 บาทต่อคนต่อปี

บอร์ดสปสช.ชงงบฯเหมาจ่ายรายหัวปี 2,955.91 บาทต่อคนต่อปี

รูปข่าว : บอร์ดสปสช.ชงงบฯเหมาจ่ายรายหัวปี 2,955.91 บาทต่อคนต่อปี

บอร์ดสปสช.ชงงบฯเหมาจ่ายรายหัวปี  2,955.91 บาทต่อคนต่อปี เผยมติบอร์ดสปสช.เสนอเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3% เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติต่อไป

 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 7 มกราคม 2556 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ว่า ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่อนุกรรมการการเงินการคลัง เสนอของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หรืองบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับประชากร 49.097 ล้านคน

 
นายแพทย์ประดิษฐ  กล่าวว่า  ในที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้พิจารณางบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2557  ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้อนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง  โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธานฯและคณะ  ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการของบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเพิ่ม  ซึ่งรวมเงินเดือนที่ปรับขึ้นตามปกติ และอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ไม่รวมปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนส่วนเพิ่มของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นโยบายค่าแรงของรัฐบาล ที่ประกอบด้วย เงินเดือนของพยาบาล 3,000 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าครองชีพสำหรับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 15,000 บาทต่อเดือน ค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อวัน การปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการหรือพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการปรับตามขั้นบันไดเงินเดือนข้าราชการ  
 
สำหรับข้อเสนอของอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง  นั้น ได้เสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีดังนี้  .กรณีเพิ่มความครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามที่นโยบายกำหนด ต้องใช้งบเพิ่มอีก  45.35 บาทต่อคน  หรือ 4,746.85 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเหมาจ่ายรายหัว จะอยู่ที่จำนวน 2,955.91 บาทต่อคน โดยคิดเป็นงบประมาณ 156,766.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2556 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3%  (จากปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาทต่อประชากร)
 
นอกจากนี้แล้วยังเสนอของบเพิ่มเติมในประการที่ 2  งบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เสนอขอในอัตรา 2,950.81 ล้านบาท  3.งบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เสนอขอในอัตรา 5,233.73 ล้านบาท   4.งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดสรรงบให้เฉพาะการให้บริการและควบคุมความรุนแรงของโรคให้กับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเท่านั้น  ซึ่งปี 2557 ได้เสนอขอในอัตรา 935.68 ล้านบาท   อย่างไรก็ตามในปี 2557 จะขอเพิ่มงบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยเสนอขอในอัตรา 68.43 ล้านบาท  และเพิ่มเติมของบบริการสุขภาพผู้ป่วยปอดอุดกันเรื้อรัง เสนอขอในอัตรา 148.24 ล้านบาท และของบบริการสุขภาพเพื่อรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เสนอขอในอัตรา 178.59 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปี 2557 ได้เพิ่มงบประมาณใหม่ คือ กล่าวคือ งบบริการเพื่อประสิทธิภาพหน่วยบริการ เสนอขอในอัตรา 2,125.04 ล้านบาท
 
นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวว่า มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาและเห็นชอบเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เพิ่มเติมทั้งงบเหมาจ่ายรายหัวและงบบริหารจัดการต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยต้องใช้งบเพิ่มอีก  45.35 บาทต่อคน หรือ 4,746.85 ล้านบาท โดยอัตราเหมาจ่ายรายหัวจำนวน  2,955.91 บาทต่อคน คิดเป็นงบประมาณ 156,766.83 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี  2556 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3%  ซึ่งจากนี้มอบหมายให้สปสช. ไปจัดทำคำของบประมาณและเตรียมนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งนี้เสนอครม.พิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน