ชาวนครปฐมเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนหลังน้ำลด

ชาวนครปฐมเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนหลังน้ำลด

ชาวนครปฐมเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนหลังน้ำลด

รูปข่าว : ชาวนครปฐมเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนหลังน้ำลด

ชาวนครปฐมเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนหลังน้ำลด ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาหลังน้ำลดของรัฐบาล เพื่อนำไปปรับใช้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพราะอาจทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมร่วมถอดบทเรียนน้ำท่วมจังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2554 เพื่อให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังน้ำลด เพราะรัฐบาลมีโครงการยกถนน สร้างคันปิดล้อมชุมชน และกำหนดให้จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ฟลัดเวย์ หรือพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านได้ง่ายที่สุด

ในการศึกษาครั้งนี้นักศึกษายังมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการรับมือกับการพัฒนาหลังน้ำท่วมในทุ่งพระพิมลราชา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงทั้งระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยให้ภาครัฐ และประชาชนได้มีส่วนร่วมตลอดการวางแผน ก่อนตัดสินใจเลือกดำเนินโครงการ

ขณะที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมจะนำผลการศึกษาการรับมือกับการพัฒนาหลังน้ำท่วม ไปปรับใช้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม


กลับขึ้นด้านบน