มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว

รูปข่าว : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยนักเรียนที่ประสบภัยหนาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 111 ผืน และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 867 ผืน

ในการนี้ นายกองเอก ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมราโชวาท แก่ครู ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า " ครูที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ทางคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ปราณี เสียสละ เป็นเหตุให้สามารถผูกจิตใจเด็กผู้เป็นศิษย์ให้รักใคร่ไว้ใจได้"

โอกาสนี้ นายดิสธร วัชโรทัย ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมกับมอบตุ๊กตาพระราชทานแก่เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็ก พร้อมกับตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้วย


กลับขึ้นด้านบน