คลังเปิด “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" ให้ชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่อง

คลังเปิด “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" ให้ชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่อง

คลังเปิด “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" ให้ชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่อง

รูปข่าว : คลังเปิด “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" ให้ชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่อง

คลังเปิด “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ช่วยขับเคลื่อนภาษี พัฒนาเศรษฐกิจไทยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคลินิกภาษีฯ เป็นการดำเนินงานพัฒนาภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง CCO-MOF โดยมีนโยบายพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านภาษี และ การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว และ การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น มุ่นเน้นการให้บริการกับผู้ประกอบรายใหม่ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs และ ประชาชนทั่วไป โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษีอากรจาก 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านความรู้ภาษีอากร โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ

 
การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนับเป็นเรื่องที่สำคัญ กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับระบบราชการ และ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งการรวมตัวชาติในอาเซียน 10 ประเทศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า บริการ การลงทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงาน 
 
รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า ส่วนเรื่องของภาษีอากรก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี ที่จะนำไปสู่การเป็นตลาดเดียวกัน จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่มเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และ ระบบภาษีตลอดจนการบริหารจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศ โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการบริการด้านภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง ทั้งอย่างเป็นการส่งเสริม และ พัฒนาด้านการบริการของหน่วยงานราชการสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นด้วย
 
โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง มีเป้าหมายในการรวบรวบองค์ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับธุรกิจจำนวน 50 ธุรกิจ โดยเริ่มต้นที่ 5 ธุรกิจนำร่อง อันได้แก่ ธุรกิจสุรา ธุรกิจสปา ธุรกิจ โอทอป ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจผลไม้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในจังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลต่างๆ ได้รวบรวมและจัดเก็บอยู่ในระบบไอทีและเผยแพร่ทาง Mobile Application, โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
 
อีกทั้งยังเพิ่มระบบการให้บริการที่เรียกว่า E-appointment หรือ ระบบนัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอนัดรับคำปรึกษาเรื่องภาษีจากผู้เชี่ยวชาญของทั้ง 3 กรมภาษีได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ผู้สนใจสามารถใช้บริการคลินิกภาษีได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th ตลอด  24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน