พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ-พระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเด็กภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ-พระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเด็กภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ-พระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเด็กภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

รูปข่าว : พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ-พระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเด็กภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ-พระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเด็กภายในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

   

เวลา 09.30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ทรงเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชบริพาร และ ครอบครัว รวมทั้งเด็กๆในชุมชนบริเวณใกล้เคียงวังศุโขทัย

โดยจัดให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนยึดมั่นในพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ พระราชทานพรปีใหม่ ด้วยการเสริมสร้างให้มีจิตอาสาในการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเพียร มีเมตตาธรรมอันจะนำไปสู่ความรู้รักสามัคคี เพื่อการสร้างพลังแก้ไขปัญหาอุปสรรคภยันตรายต่างๆ และ การยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ยืนอยู่บนฐานของความประหยัดและการพึ่งพาตนเอง

พร้อมเปิดโอกาสให้ครอบครัวข้าราชบริพาร ได้แสดงออกถึงความสามารถต่าง ๆ และ ส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชบริพาร โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานอาหาร ขนม และข องขวัญแก่เด็กๆ รวมทั้งมีพิธีประทานทุนการศึกษา สลากออมสินพระราชทาน รางวัลทุนเรียนดี และ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556


กลับขึ้นด้านบน