สื่อสร้างสรรค์ฉบับเยาวชน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

สื่อสร้างสรรค์ฉบับเยาวชน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

สื่อสร้างสรรค์ฉบับเยาวชน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

รูปข่าว : สื่อสร้างสรรค์ฉบับเยาวชน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

สื่อสร้างสรรค์ฉบับเยาวชน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ความงดงามของจิตรกรรมภายในวัดคงคาราม บันทึกภาพบ้านเมืองและวิถีผู้คนในอดีต กระตุ้นความสนใจให้เยาวชนในพื้นที่โพธาราม ตามร่องรอยบนฝาผนังค้นคำตอบ ก่อนนำมาบอกเล่าในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ฉบับเยาวชน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

กว่าจะเป็นสารคดีฝีมือเยาวชน สืบค้นร่องรอยวิถีชีวิตคนในอดีตจากจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดคงคาราม จ.ราชบุรี ทีมผลิตรุ่นเยาว์จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ ต้องใช้เวลาลงพื้นที่เตรียมงานถ่ายทำนานนับเดือน ลายเส้นอ่อนช้อยวิจิตรศิลปกรรมอยุธยา ถ่ายทอดวิถีชีวิตคนจนดูสมจริงคล้ายถอดมาจากต้นแบบที่มีชีวิต อย่างการเข้ามาของชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ขุนนางชาวมอญ แทรกอยู่ในภาพทศชาติชาดก ยิ่งสร้างความสนใจให้เรียนรู้ที่มา หาคำตอบถึงความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์การอยู่รวมกันของผู้คนเชื้อสายไทย มอญ ลาว จีน ในเมืองโพธาราม

ปัจจุบันวัดคงคารามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งสำคัญที่ยังเป็นศูนย์กลางชุมชนมอญมากว่า 200 ปี ที่เห็นได้จากเจดีย์เจ้า 7 หัวเมืองศิลปกรรมมอญ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดผ่านสารคดีที่มาจากมุมมองของพวกเขาเองด้วยค่ะ

งานเขียนบท บันทึกเสียง ลำดับภาพ เพื่อนำเสนอแหล่งวัฒนธรรมชุมชนจากการทำงานเองทุกขั้นตอน ช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถให้เยาวชนกลุ่มนี้ไม่น้อย // ความภูมิใจยังอยู่ที่การได้ทำความรู้จักของดีในบ้านเกิดมากขึ้น ตลอดจนเห็นคุณค่ากว่าที่เคยเห็น จึงหวังให้ผลงานเป็นสื่อเรียนรู้กระตุ้นการรักษาดูแล    

ที่ผ่านมาทีมผลิตสื่อสร้างสรรค์รุ่นเยาว์จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เคยนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ลาวเวียงพื้นถิ่นโพธาราม รวมถึงวิถีชีวิตในตลาดเก่าด้วยกระบวนการทำงานยุววิจัยมาแล้ว ก่อนที่รอบปีการศึกษานี้จะวางโครงการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น เล่าเรื่องผ้าขาวม้าพื้นเมืองราชบุรี, หัวไชโป้วเจ็ดเสมียน และจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่นอกจากทำให้เยาวชนในโครงการ เข้าใจความหมายของวัฒนธรรมดีงาม ยังใช้เผยแพร่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสำนึกรักถิ่นฐาน และเกิดความภูมิใจร่วมกันในการหวงแหนดูแล


กลับขึ้นด้านบน