บีโอไอ วางแผนการลงทุนใหม่ อีก 5 ปีข้างหน้า

บีโอไอ วางแผนการลงทุนใหม่ อีก 5 ปีข้างหน้า

บีโอไอ วางแผนการลงทุนใหม่ อีก 5 ปีข้างหน้า

รูปข่าว : บีโอไอ วางแผนการลงทุนใหม่ อีก 5 ปีข้างหน้า

 บีโอไอ วางแผนการลงทุนใหม่ อีก 5 ปีข้างหน้า บีโอไอเปิดรับฟังความเห็นนักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพื่อวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่จะใช้ใน 5 ปีข้างหน้า พร้อมจะยกเลิกการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษ

แผนส่งเสริมการลงทุนใน 5 ปีข้างหน้า ใน พ.ศ.2556-2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ จะกำหนดกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 130 ประเภทกิจการ คือ กิจการที่มีความสำคัญสูงต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ 100 กิจการ โดยจะได้การยกเว้นเสียภาษี อีก 30 กิจการ จะได้ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และ อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ จะให้ความสำคัญเพิ่มเติมด้านวิจัยและพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-3 ปี

นอกจากนี้จะเปลี่ยนการส่งเสริมตามเขตพื้นที่ ให้เป็นการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาค หรือคลัสเตอร์ เช่นอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป,อาหารฮาลาล, ยางพารา, แฟชั่น , อากาศยาน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประกาศใช้ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่จะทำให้กิจการบางประเภทที่บีโอไอเคยส่งเสริมการลงทุนสิ้นสุดลง เช่น กิจการที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสูง รวมถึงกิจการที่เป็นสัมปทาน หรือกิจการผูกขาดที่รัฐคุ้มครองอยู่แล้ว รวมถึงกิจการที่ขัดกับกฎระเบียบต่าง ๆ

คณะกรรมการบีโอไอจะพิจารณาแบ่งประเภทกิจการในเดือนมีนาคมนี้ และจะมีผลบังคับใช้เดือนมิถุนายนปีนี้ คาดว่าปีนี้นักลงทุนจะยื่นขอรับส่งเสริมโครงการลงทุนรวมประมาณ 6 แสน ถึง 7 แสนล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน