การก่อตั้งวันครูแห่งชาติ

การก่อตั้งวันครูแห่งชาติ

การก่อตั้งวันครูแห่งชาติ

รูปข่าว : การก่อตั้งวันครูแห่งชาติ

การก่อตั้งวันครูแห่งชาติ วันครูในปี 2556 นี้ คุรุสภา ได้จัดกิจกรรมเน้น 3 ประเภทหลัก คือ กิจกรรมทางศาสนา, พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ทั้งนี้ วันครูได้ถูกกำหนดเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ซึ่งงานวันครูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม ปี 2500

ในปี พ.ศ.2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง" จากแนวความคิดดังกล่าว ประกอบกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก

กระทั่งวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยมีหลักการเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน โดยวันครูได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียน และครู หยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

ทั้งนี้การจัดตั้ง "คุรุสภา" เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า "คุรุสภา" เป็นนิติบุคคล ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยา วินัยของครู และรักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู

การจัดงานวันครู ในแต่ละปี คุรุสภาได้ให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการปรับปรุง กิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในแต่ละยุคสมัย และในวันที่ 16 มกราคม 2556 นี้ การจัดงานวันครูจะเน้นกิจกรรม 3 ประเภทหลักคือ กิจกรรมทางศาสนา, พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน, การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ซึ่งส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬา หรือ การจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

ด้านครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีมากกว่าคำว่า"เสียสละ" และ ต้อง"อุทิศตน"สอนนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในภายภาคหน้า แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจทำให้กำลังใจของครูย่อท้อลงได้


กลับขึ้นด้านบน