เครือข่ายด้านเด็กไร้สถานะ เรียกร้องทบทวนกฎหมายด้านสถานะเด็กไร้สัญชาติ

เครือข่ายด้านเด็กไร้สถานะ เรียกร้องทบทวนกฎหมายด้านสถานะเด็กไร้สัญชาติ

เครือข่ายด้านเด็กไร้สถานะ เรียกร้องทบทวนกฎหมายด้านสถานะเด็กไร้สัญชาติ

รูปข่าว : เครือข่ายด้านเด็กไร้สถานะ เรียกร้องทบทวนกฎหมายด้านสถานะเด็กไร้สัญชาติ

เครือข่ายด้านเด็กไร้สถานะ เรียกร้องทบทวนกฎหมายด้านสถานะเด็กไร้สัญชาติ เครือข่ายด้านเด็กไร้สถานะ เรียกร้องกระทรวงมหาดไทย ระงับการนำเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งจะทำให้เด็กไร้สถานะหลายแสนคนกลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ถูกผลักดันออกนอกประเทศ เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเมิดสิทธิเด็ก

ในการเสวนาหัวข้อ ผลกระทบต่อเด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย กรณีการออกกระทรวงว่าด้วยการกำหนดฐานะและเงื่อนไขอยู่ในราชอาณาจักรของผู้ไม่มีสัญชาติไทย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานะภาพและสวัสดิการของเด็กในประเทศไทย

สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น บอกว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีเนื้อหากำหนดให้เฉพาะกลุ่มเด็กที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับบิดามารดา ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้มีสัญชาติ ถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย จึงกังวลว่ากฎหมายที่ออกมาจะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก

น.ส.วรางคณา มุทุมล ผู้ประสานงานโครงการเด็กย้ายถิ่นประจำประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันมีกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ มากกว่า 300,000-500,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา พม่า ที่ติดตามบิดา มารดา มาใช้แรงงานในไทย ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 20 หรือกว่า 80,000 คน ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายโดยอัตโนมัติ แต่หากกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ จะทำให้เด็กส่วนที่เหลือที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา เข้าข่ายการเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศ

จึงเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทย ระงับการเสนอร่างกฎกระทรวงนี้เข้าสู่ ครม. ทันที และเรียกร้องให้ทบทวนสาระในร่างกฎกระทรวงใหม่ เพราะการผลักดันเด็กออกนอกประเทศจำนวนมาก เสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าของขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของไทย เนื่องจากถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ถูกจับตามองตามรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะยังเป็นการจำกัดสิทธิการย้ายถิ่นของประชาชน ทำให้การย้ายถิ่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 


กลับขึ้นด้านบน