สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

รูปข่าว : สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เตรียมบังคับใช้พรบ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เตรียมบังคับใช้พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 2 ฉบับ หลังจากที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎร

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. เปิดเผยว่าป.ป.ง. เตรียมบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย หลังจากที่พ.ร.บ. 2 ฉบับ ผ่านการลงมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

 
โดยร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีแก้ไขบทนิยามคำว่า ความผิดมูลฐาน, ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามกฎหมายสากล  และกำหนดมาตรการคุ้มครองพยานผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้ต้องหา
 
สำหรับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กำหนดให้มีรายชื่อบุคคลกระทำความผิดที่ถูกกำหนดตามมติของประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ และบุคคลที่ประเทศไทยกำหนดขึ้นเองโดยใช้อำนาจศาลที่เสนอของพนักงานอัยการ
 
นอกจากนี้ ป.ป.ง.ได้ออกอนุบัญญัติอีก 3 ฉบับ เพื่อให้ประเทศไทยถูกปลดออกจากรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้อนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ ไฟแนนเชี่ยล แอคชั่น ทาส ฟอซ หรือ แฟตเอฟ ซึ่งถ้าพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ จะทำให้ไทยมีคล่องตัวทางการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน