"งานบุญข้าวแผ่" วิถีแห่งความอารี

"งานบุญข้าวแผ่" วิถีแห่งความอารี

"งานบุญข้าวแผ่" วิถีแห่งความอารี

รูปข่าว : "งานบุญข้าวแผ่" วิถีแห่งความอารี

ยามเมื่อบางบ้านขาดแคลน ชาวบ้านหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี ก็เกื้อกูลกันจัดงานบุญข้าวแผ่ เกือบ 40 ปีที่สืบทอดกันมาเช่นนี้ วิถีแห่งความอารียังเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินซึ่งเป็นลูกหลานในหมู่บ้าน นำเรื่องราวมาเล่าผ่านผลงานศิลปะ ที่นำไปจัดแสดงในนิทรรศการที่ประเทศสิงคโปร์

ห่างหายจากพิธีสู่ขวัญข้าวไปนานนับสิบปี เมื่อมีการฟื้นคืนประเพณีสำคัญร่วมกัน ชาวบ้านหนองบ่อจึงนำข้าวเปลือกจากงานบุญแผ่ข้าว หรือ การบริจาคเข้ากองทุนข้าวประจำปี มากองรวมกลางลานอาคารที่ทำการชุมชน เพื่อร่วมพิธีเรียกขวัญ นอกจากหวังความเป็นมงคลในการประกอบอาชีพที่ทำมาแต่ดั้งเดิม ยังเป็นกิจกรรมแทนความยินดีที่ข้าวในวิถีของชาวบ้าน ได้ร่วมแสดงในนิทรรศการสิงคโปร์ อาร์ต สเตจ 2013 พื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดทางศิลปะกับศิลปินประเทศเพื่อนบ้าน

ความผูกพันต่ออาชีพดั้งเดิมอย่างการทำนา และเติบโตมากับบุญแผ่ข้าว ที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2517 ทำให้ศิลปินร่วมสมัย ไมตรี ศิริบูรณ์ สื่อความหมายของความเกื้อกูลและสามัคคี ของคนในชุมชนโดยใช้ข้าวสารจากงานบุญแผ่ข้าวเป็นสัญลักษณ์ เพื่อบอกเล่าวิถีงดงามจากผืนนา ภาคอีสาน สู่คนภายนอกในประเทศเพื่อนบ้าน

วิถีชาวนาบนท้องทุ่งสีเหลืองทอง ปรากฎภาพการทำนา ที่พึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก สื่อถึงการดำรงอยู่บนความเรียบง่าย เป็นภาพประทับใจที่เยาวชนโรงเรียนบ้านหนองบ่อสามัคคีวิทยา สร้างสรรค์เป็นผลงาน ชาวนากับอาเซียน ภาพวาดจากมุมมองเยาวชน 4 ภาพ ผลงานศิลปะร่วมสมัยข้าวคือศิลปะ เป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม

ก่อนหน้านี้ศิลปินและเยาวชนส่วนหนึ่งเคยไปร่วมแสดงผลงานศิลปะ และเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านที่หลวงพระบางมาแล้ว พร้อมศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อมโยงกันของวิถีผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสในการเดินทางครั้งนี้ จึงไม่เพียงนำวิถีเผื่อแผ่ของชาวนาในหมู่บ้าน เล่าผ่านงานศิลปะ แต่ยังเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจ


กลับขึ้นด้านบน