คปก.ส่งหนังสือถึงนายกฯ-มท.1 ขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯคุมคนไร้สัญชาติ

คปก.ส่งหนังสือถึงนายกฯ-มท.1 ขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯคุมคนไร้สัญชาติ

คปก.ส่งหนังสือถึงนายกฯ-มท.1 ขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯคุมคนไร้สัญชาติ

รูปข่าว : คปก.ส่งหนังสือถึงนายกฯ-มท.1 ขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯคุมคนไร้สัญชาติ

คปก.ส่งหนังสือถึงนายกฯ-มท.1 ขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯคุมคนไร้สัญชาติ

 ศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคปก.เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยพ.ศ. .... เนื่องจากภาคประชาชนมีความกังวลต่อร่างกฎกระทรวงที่จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ถึงประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้หารือกันในคราวประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556แล้วเห็นว่าควรมีการชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออกไปก่อน 

 
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม   แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551     และมาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551โดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 นี้ 


กลับขึ้นด้านบน