มติครม.ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่อง

มติครม.ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่อง

มติครม.ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่อง

รูปข่าว : มติครม.ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่อง

มติครม.ให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่อง ครม.มีมติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่อง โดยขณะนี้มีพื้นที่ต่างๆ ที่เสนอเพื่อจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 10 แห่ง

วันนี้( 21 ม.ค.) นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....โดยนิยามว่า "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" หมายถึง พื้นที่พิเศษหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งหรือบางแห่งและได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการค้าสินค้าและบริการหรือการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ AseanSingle Window และ บทนิยามอื่น ๆ ได้แก่ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ,การค้าบริเวณพรมแดน,แผนแม่บท,การพัฒนาพื้นที่,หน่วยงาน,หน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งระเบียบดังกล่าวและให้ด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่นำร่องเป็นพื้นที่แรกซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ต่างๆ ที่เสนอขอเข้ามาเพื่อจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 10 แห่ง


กลับขึ้นด้านบน