นายกฯแจง 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ

นายกฯแจง 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ

นายกฯแจง 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ

รูปข่าว : นายกฯแจง 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ

นายกฯแจง 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่า การบริหารประเทศในช่วง 1 ปีเศษ มีความท้าทายหลายด้าน เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศไม่หยุดนิ่ง หลังกล่าวมอบนโยบาย 4 ยุทธศาสตร์ประเทศให้ส่วนราชการทั่วประเทศได้ร่วมขับเคลื่อน พร้อมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของบ้านเมือง

ด้วยเหตุผลที่จะขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบายขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบาย 4 ยุทธศาสตร์ประเทศ

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศรายได้น้อย เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง, ยุทธศาสตร์ลดความเหลี่อมล้ำ เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกับสังคม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม, ยุทธศาสตร์สร้างความเติบโตบนพื้นฐานคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 จะเป็นไปด้วยเหตุผลสำคัญอย่างรอบด้าน โดยมั่นใจว่าสามารถรักษาภาวะขาดดุลลดลงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับภาวะการว่างงานที่ลดลง โดยระบุว่า มีการปรับยุทธศาสตร์ในพื้นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวก หนี้สาธารณะอยู่ร้อยละ 43.9 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าหลายประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน

นายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่า การบริหารราชการในช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา มีความท้าทายหลากหลายด้าน เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ยังไม่หยุดนิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปที่ให้ความสำคัญประชาธิปไตยและความเท่าเทียม เป็นเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศไม่สมดุล และสังคมขาดการดูแล แต่ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 48 ของจีดีพี ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่าในปีนี้ จีดีพีประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ส่วนเงินเฟ้อขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในภาวะปกติ คือร้อยละ 3 ทั้งที่ผ่านมาประเทศขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 400,000 ล้านบาท

 


กลับขึ้นด้านบน