หลายพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือยังขยายวงกว้าง หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้ และทำการเกษตร ขณะที่หัวหน้าสถานีตรวจอากาศจังหวัดสุโขทัยเรียกร้องให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผาวัชพืชและตอซังอ้อย เนื่องจากบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาหมอกควัน

การเผาวัชพืช และตอซังอ้อย เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้บางพื้นที่เริ่มมีหมอกควันปกคลุม จนทำให้ทัศนวิสัยลดต่ำลงกระทบกับการสัญจรบนทางหลวง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเขตรอยต่อระหว่างอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ หัวหน้าสถานีตรวจอากาศจังหวัดสุโขทัย ระบุว่า สาเหตุที่อำเภอกงไกรลาศมีหมอกควันปกคลุม เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวของมวลอากาศ จึงเรียกร้องให้เกษตรกรลดการเผา เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรง

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือยังขยายวงกว้าง โดยเฉพาะอำเภอบางกระทุ่ม ระดับน้ำแม่น้ำวังทองแห้งขอดเป็นช่วง ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

ส่วนชาวตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำ และปลูกหญ้าแฝกในลำคลองบางเคียน 8 จุด เพื่อบรรเทาภัยแล้ง หลังจากนาข้าวเริ่มขาดแคลนน้ำนับหมื่นไร่ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเตรียมรับอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตร


กลับขึ้นด้านบน