“บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยอีก 30 ราย

“บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยอีก 30 ราย

“บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยอีก 30 ราย

รูปข่าว : “บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยอีก 30 ราย

“บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยอีก 30 ราย เม็ดเงินไหลเข้าเกือบ 250 ล้านบาท ... จ้างงานคนไทยกว่า 200 คน

 นายอิทธิพล ช้างหลำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ  ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 30 ราย  มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 239 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 234 คน  ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้แก่

1.ธุรกิจบริการ จำนวน 18 ราย (คิดเป็นร้อยละ 60 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 203 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน  บริการทางบัญชี รับค้ำประกันหนี้ และให้เช่าพื้นที่อาคาร เป็นต้น  รองลงมาเป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติตตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐมอริเชียส เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
2.ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 40 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 36 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย และรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การจำหน่าย การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี  เยอรมนี และสิงคโปร์
ในเดือนมกราคม 2556  ธุรกิจต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24  
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543  ที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  จนถึงเดือนมกราคม 2556  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไปแล้ว 3,247 ราย  และมีเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 164,314 ล้านบาท
 


กลับขึ้นด้านบน