กระตุ้น"พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง" ภาคเหนือร่วมสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

กระตุ้น"พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง" ภาคเหนือร่วมสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

กระตุ้น"พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง" ภาคเหนือร่วมสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

รูปข่าว : กระตุ้น"พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง" ภาคเหนือร่วมสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

กระตุ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าอบรมพัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล" ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคตลอดปี 2556 ตั้งเป้าธุรกิจทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 3,500 ราย ยึดหลักความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 นายบรรยงค์   ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันธุรกิจของคนไทยก้าวไปยืนอยู่บนเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและ สง่างาม กรมฯ จึงกำหนดจัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ปี 2558 

 
"ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในอีก 2 ปีข้างหน้านี้  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีเป้าหมายขับเคลื่อนธุรกิจไทยนำ AEC โดยกำหนดจัดอบรมสัมมนาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งสอนวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ ทิศทางวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้กรอบ AEC  การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  การขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนประกันสังคม และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลธุรกิจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจของตนเองได้อย่างมีทิศทาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


กลับขึ้นด้านบน