ลาวตั้ง "กองทุนควบคุมยาสูบ" จากภาษียาสูบเป็นชาติที่ 5 ของอาเซียน

ลาวตั้ง "กองทุนควบคุมยาสูบ" จากภาษียาสูบเป็นชาติที่ 5 ของอาเซียน

ลาวตั้ง "กองทุนควบคุมยาสูบ" จากภาษียาสูบเป็นชาติที่ 5 ของอาเซียน

รูปข่าว : ลาวตั้ง "กองทุนควบคุมยาสูบ" จากภาษียาสูบเป็นชาติที่ 5 ของอาเซียน

ลาวตั้ง

 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการเครือข่าย สสส.นานาชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีลาวได้เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนการควบคุมยาสูบ โดยแหล่งงบประมาณจะมาจากร้อยละ 2 ของกำไรของผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบในลาว บวกกับการเก็บภาษีเพิ่มบุหรี่ที่ขายในลาวอีกซองละ 200 กีบ ซึ่งเท่ากับ 80 สตางค์ รวมกันตั้งเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

 
ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า กรณีของลาวนับเป็นประเทศที่ห้าของสมาชิกอาเซียนที่มีการตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบและสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อรวมประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม แต่หากนับประเทศในเอเชียแล้ว จะมีเพิ่มอีกสามประเทศคือ เกาหลีใต้ มองโกเลีย และไต้หวัน ซึ่งจำนวนประเทศที่มีการตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบและสร้างเสริมสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทุกประเทศประสบปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาสูบของประชากร 
 
ขณะที่การเสนอของบประมาณเพื่อการควบคุมยาสูบ มักจะไม่ได้รับการสนับสนุนในกระบวนการพิจารณางบประมาณตามปกติ ประเทศต่าง ๆ จึงหันมาผลักดันให้มีการออกกฎหมาย เพื่อให้มีงบประมาณสนับสนุนการควบคุมยาสูบและสร้างเสริมสุขภาพเป็นการเฉพาะ ตามข้อแนะนำภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกที่ให้ภาคีประเทศขึ้นภาษียาสูบ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการควบคุมยาสูบ เพื่อลดความสูญเสียทั้งสุขภาพและภาระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการใช้ยาสูบ


กลับขึ้นด้านบน