10 ปีหน้าของขบวนการแรงงานไทย

10 ปีหน้าของขบวนการแรงงานไทย

10 ปีหน้าของขบวนการแรงงานไทย

รูปข่าว : 10 ปีหน้าของขบวนการแรงงานไทย

10 ปีหน้าของขบวนการแรงงานไทย ก้าวต่อไปอีก 10ปี ข้างหน้าของขบวนการแรงงานไทย จะเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในโครงการเครือข่ายแรงงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มอำนวจการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน หลังจากบทเรียนในรอบ 10ปีที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยที่ทำให้ขบวนการแรงงานไทยอ่อนแอลง

เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน จากองค์กรพันธมิตรแรงงานทั่วประเทศ ร่วมกันลงนามและประกาศเจตนารมย์สู่ทศวรรษใหม่ ในโครงการทศวรรษคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานให้เข้มแข็ง สามัคคีและมีความเป็นหนึ่งเดียว นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ตลอดเลา 10 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พยายามทำหน้าที่อย่างเข็มแข็งในการต่อสู้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใแรงงานทุกกลุ่มทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ แรงงงานรัฐวิสาหกิจและแรงงานข้ามชาติ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย รวมถึงการผนวกเข้าเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน และกระแสโลกาภิวัตรที่ไม่หยุดยิ่ง เป็นอุปสวรรคสำคัญ ที่กระบวนการแรงงานไทยที่ยังไม่เข้มแข็ง ดังนั้น ผู้ใช้แรงงานจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ของขบวนการแรงงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ คือ การก้าวสู่เป็นพลังนำในการสร้างสังคมเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมุ่งที่จะทำให้ขบวนการแรงงานไทย ก้าวไปมีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้แรงงานเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แข็งแกร่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก และสร้างความเข้มแข็งเชิงปริมาณ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ทั้งตัวบทกฎหมาย, ทัศนคติ และค่านิยมต่างๆ ให้เอื้อต่อการใช้สิทธิในการเจรจาต่อรองของผู้ใช้แรงงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการแรงงานในเชิงปริมาณ

โดยมุ่งปฏิรูปขบวนการแรงงานในเชิงปริมาณ เพื่อให้ขบวนการแรงงานไทยเป็นตัวแทนที่แท้จริงของผู้ใช้แรงงาน ในการสร้างอำนาจต่อรอง ในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสุดท้าย เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการแรงงานในเชิงคุณภาพ มุ่งปฎิรูปโครงสร้างองค์กรแรงงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดเอกภาพและความเป็นอิสระ สามารถพึ่งพิงตัวเองได้ โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์นี้จะเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ปีนี้และมีกรอบระยะเวลา 10 ปี

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และประกาศก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2546 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างสรรขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพ เพื่อช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ใช้แรงงาน


กลับขึ้นด้านบน