สธ.ปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาล หลังไม่ได้ปรับมานานเกือบ 10 ปี

สธ.ปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาล หลังไม่ได้ปรับมานานเกือบ 10 ปี

สธ.ปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาล หลังไม่ได้ปรับมานานเกือบ 10 ปี

รูปข่าว : สธ.ปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาล หลังไม่ได้ปรับมานานเกือบ 10 ปี

สธ.ปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาล หลังไม่ได้ปรับมานานเกือบ 10 ปี กระทรวงสาธารณสุขปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาล 8 หมวดของสถานพยาบาล โดยระบุว่าเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ หลังจากที่ไม่ได้ปรับปรุงราคามานานเกือบ 10 ปี

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าของการปรับเพิ่มค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ตามสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากใช้อัตราเดิมมาตั้งแต่ปี 2547 และเพิ่มรายการบริการใหม่ที่ยังไม่ครอบคลุมในรายการของกองทุนต่างๆ ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการให้บริการ ซึ่งผลสรุปจากการปรับปรุงของคณะอนุกรรมการทั้ง 8 คณะ พบว่ามีรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้น 758 รายการ จากเดิมที่มีอยู่ 1,955 รายการ รวมมีรายการที่จะออกประกาศใหม่ทั้งหมด 2,713 รายการ

โดยอัตราค่าบริการใหม่นี้ใช้หลักเกณฑ์การคิดเช่นเดียวกับปี 2547 คือ 1.คิดจากต้นทุนค่าแรง เช่น เงินเดือน 2. ต้นทุนค่ายาและวัสดุ และ 3. ต้นทุนค่าครุภัณฑ์ สำหรับค่าบริการที่เพิ่มขึ้นสูงสุด คือ ค่าตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธีพิเศษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 รองลงมา คือค่ารังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ซึ่งค่าบริการผ่าตัดที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนปอดและหัวใจจากเดิม 45,000 บาท เพิ่มเป็น 64,000 บาท ค่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร 80,000 บาท ค่าตรวจหาสารพันธุกรรมมนุษย์ 18,000 บาท ค่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การรักษามะเร็งตับด้วยรังสี ครั้งละ 274,000 บาท ค่าบริการรักษารังสี ราคา 112,000 - 175,600 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้ เเละจะประกาศใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในเดือนมีนาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน