กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่

กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่

กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่

รูปข่าว : กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่

กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ บอร์ดกระจายเสียงฯ  จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 3 ฉบับ ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ร่วมเป็นประธาน

 
การมอบใบอนุญาตในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ของประเทศไทย ที่จะมีใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้มีพื้นที่ในการออกอากาศภายใต้ กฎ กติกา ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการมอบใบอนุญาตฯ ครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ประกาศฯ ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือ ช่องรายการ
 
2. การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เช่น ระบบCable TV ระบบSatellite TV เป็นต้น
3. การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ ส่วนที่รองรับการเชื่อมโยงโครงข่าย เช่น เสาอากาศ สายอากาศ ระบบท่อ ระบบสาย เป็นต้น
ซึ่งในขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตฯ แล้วทั้งสิ้น 415 ราย โดยแบ่งออกเป็น       การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือช่องรายการ จำนวน 301 ใบอนุญาต การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เช่น ระบบCable TV ระบบSatellite TV จำนวน 331 ใบอนุญาต รวมจำนวนใบอนุญาตทั้งสิ้น 632 ใบอนุญาต
โดยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้ง 3 ฉบับ สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือติดต่อข้อมูลโทร 02-271-0151 ต่อ 288, 471, 452


กลับขึ้นด้านบน