ครูและผู้ปกครองน.ร.ในภาคอีสาน เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตรของสพฐ.

ครูและผู้ปกครองน.ร.ในภาคอีสาน เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตรของสพฐ.

ครูและผู้ปกครองน.ร.ในภาคอีสาน เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตรของสพฐ.

รูปข่าว : ครูและผู้ปกครองน.ร.ในภาคอีสาน เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตรของสพฐ.

 ครูและผู้ปกครองน.ร.ในภาคอีสาน เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตรของสพฐ. คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกลงกับนโยบายปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนของ สพฐ. หลังพบว่านักเรียนต้องทำการบ้านจนเกิดความเครียด

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กาฬสินธุ์ ประชุมหารือถึงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เรื่องการเตรียมปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายบูรณาการเนื้อหา, เวลาเรียน, การวัดประเมินผล และลดการบ้านเด็กนักเรียนให้น้อยลง

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นด้วยกับนโยบายการลดการบ้าน เนื่องจากแต่ละวันเด็กทำการบ้านหลายวิชา ทำให้เกิดความเครียด

ขณะที่ครู กล่าวถึง พฤติกรรมของนักเรียนบางคนเลือกทำการบ้านบางวิชา โดยยอมให้ครูทำโทษในวิชาที่ไม่ส่งการบ้าน จากการประเมินพบว่าสาเหตุเกิดจากหลักสูตรไม่สอดคล้องกัน และถ้ามีการปรับปรุงจะส่งผลดีต่อครูและนักเรียน


กลับขึ้นด้านบน