พม. เผยคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

พม. เผยคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

พม. เผยคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

รูปข่าว : พม. เผยคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

พม. เผยคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบพื้นที่กรุงเทพฯมีการกระจายตัวของคนเร่ร่อนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายมานะ เกลี้ยงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ เปิดเผยผลสำรวจผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครปี 2555 พบว่า มีจำนวนมากถึง 2,846 คน เนื่องจากการพัฒนาประเทศในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้คนชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้น จำแนกเป็น กลุ่มคนเร่ร่อน, ผู้ติดสุรา, ใช้ที่สาธารณะหลับนอนชั่วคราว, คนจนเมือง, คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, พนักงานบริการอิสระและผู้พ้นโทษ โดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่กลุ่มผู้ติดสุราเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียวยาเร่งด่วน เพราะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ขณะที่เครือข่ายจากมูลนิธิต่างๆเสนอภาครัฐ จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม, การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน