ปลัดอำเภอ-กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตัวเอง

ปลัดอำเภอ-กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตัวเอง

ปลัดอำเภอ-กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตัวเอง

รูปข่าว : ปลัดอำเภอ-กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตัวเอง

ปลัดอำเภอ-กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตัวเอง สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกมาคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญในบางมาตรา เนื่องจากเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับหลักบริหารงานส่วนท้องถิ่น และไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล

ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี, ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี เข้ายื่นหนังสือเสนอขอให้ยกเลิกร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 82 (3) ,มาตรา 284 (5) และมาตรา 285 ผ่านนายนพวัชรสิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อเสนอไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เนื่องจากเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังเสนอไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารงานส่วนท้องถิ่น และไม่มีความชัดเจนในการบริหารงานระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

ที่จังหวัดอุบลราชธานีตัวแทนสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช.ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นกัน เนื่องจากเห็นว่าหากรัฐธรรมนูญมาตรา 82 (3) 284 (5) และมาตรา 285 มีผลบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบการปกครองในส่วนภูมิภาคของประเทศ เพราะการตรากฎหมายจังหวัดจัดการตนเองตามโครงสร้างใหม่ ไม่มีข้าราชการส่วนภูมิภาค และข้าราชการฝ่ายปกครอง รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จึงอาจเป็นช่องโหว่ให้อำนาจทั้งหมดอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่น เพราะสามารถสมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเอง ทำให้ไม่มีระบบการถ่วงดุล และถูกตรวจสอบจากข้าราชการในส่วนภูมิภาค
 


กลับขึ้นด้านบน