"ปลอดประสพ" เผยรายชื่อ 6 บริษัทผ่านคัดเลือกร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

"ปลอดประสพ" เผยรายชื่อ 6 บริษัทผ่านคัดเลือกร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

"ปลอดประสพ" เผยรายชื่อ 6 บริษัทผ่านคัดเลือกร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

รูปข่าว : "ปลอดประสพ" เผยรายชื่อ 6 บริษัทผ่านคัดเลือกร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

"ปลอดประสพ" เปิดรายชื่อ 6 บริษัทผ่านการคัดเลือกเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

วันนี้ ( 5 ก.พ. ) นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ไทย เผยว่า มีกลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกกรอบแนวคิดและมีสิทธิยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และราคา ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1.การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแก กรัง และป่าสัก  ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการค้าร่วม ญี่ปุ่น-ไทย และ ITD-POWERCHINA JV

2.การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก ในพื้นทึ่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการค้าร่วม ญี่ปุ่น-ไทย และ ITD-POWERCHINA JV

3.การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัด นครสวรรค์และเหนือจังหวัดอยุธยาเพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการร่วมค้า ทีมไทยแลนด์ และ ITD-POWERCHINA JV

4.การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และคันริมแม่น้ำของแม่น้ำสายหลัก คือ ปิง วัง ยม น่าน อจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน ฯลฯ ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการค้าร่วม ญี่ปุ่น-ไทย และ ITD-POWERCHINA JV

5.การทำทางน้ำหลาก (Floodway) หรือ ทางผันน้ำ (Flood diversion channel) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งจัดทำทางหลวง (ระดับประเทศ) ควบคู่กัน ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการค้าร่วม ญี่ปุ่น-ไทย และ ITD-POWERCHINA JV

6.การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ กรณีต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำพระเจ้ายา ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเลย์ และ ITD-POWERCHINA JV

7.การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการค้าร่วม ญี่ปุ่น-ไทย และ ITD-POWERCHINA JV

8.การจัดทำผังการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ทึ่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก ในพื้นที่ 17 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที และ ITD-POWERCHINA JV

9.การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และคันริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการค้าร่วม ญี่ปุ่น-ไทย และ ITD-POWERCHINA JV

10.การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ กรณีต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์) กิจการร่วมค้า ทีมไทยแลนด์ และ ITD-POWERCHINA JV


กลับขึ้นด้านบน