"สตช."เตรียม 10 ภารกิจพัฒนาตำรวจไทย รับมือเปิดประชาคมอาเซียน

"สตช."เตรียม 10 ภารกิจพัฒนาตำรวจไทย รับมือเปิดประชาคมอาเซียน

"สตช."เตรียม 10 ภารกิจพัฒนาตำรวจไทย รับมือเปิดประชาคมอาเซียน

รูปข่าว : "สตช."เตรียม 10 ภารกิจพัฒนาตำรวจไทย รับมือเปิดประชาคมอาเซียน

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแผนใน 10 ภารกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมทั้งได้หารือถึงการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้กับข้าราชการตำรวจที่ เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสมก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

วันนี้ (8 ก.พ.) ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ กตช.วันนี้ได้มีการหารือถึงการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและจะมีการแก้ไขระเบียบก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการรายงานผล การจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งสตช. ได้จัดทำแผนไว้ 10 ภารกิจ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชน, การจัดส่งข้าราชการตำรวจประสานงานกับตำรวจต่างประเทศเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกตช. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย1.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 2.นางเบญจา หลุยเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ 3.ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร และ 4.พล.ต.ท.เหมราช ธารีไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน และบริหารจัดการ

ขณะเดียว ที่ประชุมกตช.มีมติเห็นชอบในการเปิดตำแหน่งนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่นายตำรวจราชสำนักประจำ ระดับ ผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง ระดับผู้บังคับการ 2ตำแหน่งพร้อมทั้งเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือประจำกองบังคับการตำรวจน้ำ1 ตำแหน่งเพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองบังคับการตำรวจน้ำ


กลับขึ้นด้านบน