“นลินี" ดันโมซัมบิก ต่อยอดร่วมมืออัญมณี-พลังงาน

“นลินี" ดันโมซัมบิก ต่อยอดร่วมมืออัญมณี-พลังงาน

“นลินี" ดันโมซัมบิก ต่อยอดร่วมมืออัญมณี-พลังงาน

รูปข่าว : “นลินี" ดันโมซัมบิก ต่อยอดร่วมมืออัญมณี-พลังงาน

“นลินี

 นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นั้น ตนในฐานะผู้แทนการค้าไทยจึงได้เป็นตัวกลางประสานงานเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าว โดยได้ใช้โอกาสที่เดินทางเยือนโมซัมบิกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาผลักดันการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ กับผู้แทนระดับสูงของโมซัมบิก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และขณะนี้ไทยได้จัดทำรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
7-10 กุมภาพันธ์ นางเอสเพอร์รังก้า แอล เอฟ เอ็น บีแอส (H.E. Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเหมืองแร่ของโมซัมบิก มายังประเทศไทย เพื่อร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ คือ การสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ อาทิ การสำรวจทรัพยากรแร่ การส่งเสริมการลงทุนในการใช้ประโยชน์การค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรแร่ การวิจัยและเทคโนโลยี ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และข้อกฎหมายด้านการเหมืองแร่ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ  เพื่อหาแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนด้วย 
 
นางนลินี กล่าวว่า โมซัมบิกเห็นว่า ในปี 2558 ไทยจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและโลจิสติกส์ในประชาคมอาเซียน และไทยยังสามารถใช้โมซัมบิกเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น อัญมณีและแร่ธาตุ เพื่อใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกสู่อาเซียนและประเทศคู่ภาคีเอฟทีเอของอาเซียน และยังเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากไทยในหลายสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ทั้งการเกษตร เหมืองแร่ พลังงานและก๊าซธรรมชาติ การซ่อมบำรุง ประมง และการก่อสร้าง  


กลับขึ้นด้านบน