ระดมคิด พบมีผู้ลักลอบเปิดสวนสัตว์สาธารณะเอง ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งเลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม

ระดมคิด พบมีผู้ลักลอบเปิดสวนสัตว์สาธารณะเอง ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งเลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม

ระดมคิด พบมีผู้ลักลอบเปิดสวนสัตว์สาธารณะเอง ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งเลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม

รูปข่าว : ระดมคิด พบมีผู้ลักลอบเปิดสวนสัตว์สาธารณะเอง ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งเลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม

ระดมคิด พบมีผู้ลักลอบเปิดสวนสัตว์สาธารณะเอง ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งเลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นจัดทำ "มาตรฐานสวนสัตว์ไทย"

 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ซึ่งมีแนวทางให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดทำร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะเพื่อเป็นการดูแลควบคุมสัตว์ป่าไห้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการรักษาสวัสดิภาพสัตว์ป่าอีกด้วย  
 
นายธีรภัทร กล่าวว่า เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ต่อไปทั้งนี้ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ลักลอบเปิดสวนสัตว์สาธารณะขึ้นเองซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย มีการร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ อย่างไม่เหมาะสมถึงการดูแลสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีมาตรฐานอีกทั้งการบริหารจัดการด้านสถานที่การดูแลสัตว์ป่าเหล่านั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น สถานที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและหากสัตว์หลุดออกมา อาจทำร้ายประชาชนได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าขัดต่อพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 หมวด 5 สวนสัตว์สาธารณะ มาตรา 31 เป็นต้น
 
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึเชิญผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดตั้งและดำเนินการกิจการสวนสัตว์สาธารณะ จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในกรมอุทยานแห่งชาติฯ เช่น สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับ รายละเอียดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 หมวด 5 สวนสาธารณะ เช่น มาตรา 29 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี มาตรา 30 เมื่อได้อนุญาตแล้ว ก่อนเปิดดำเนินการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครองต่อเจ้าพนักงานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ และทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนของสัตว์ป่าเหล่านี้ ต้องแจ้งต่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่โดยเร็วและหากพบเห็นการลักลอบค้าสัตว์ป่า แจ้ง 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 


กลับขึ้นด้านบน