ผู้บริโภค จี้ กสทช.-เอกชน เร่ง 5 มาตรการ แก้ปัญหาลูกค้าTRUE กระทบสัมปทาน กสท.สิ้นสุด ก.ย.56

ผู้บริโภค จี้ กสทช.-เอกชน เร่ง 5 มาตรการ แก้ปัญหาลูกค้าTRUE กระทบสัมปทาน กสท.สิ้นสุด ก.ย.56

ผู้บริโภค จี้ กสทช.-เอกชน เร่ง 5 มาตรการ แก้ปัญหาลูกค้าTRUE กระทบสัมปทาน กสท.สิ้นสุด ก.ย.56

รูปข่าว : ผู้บริโภค จี้ กสทช.-เอกชน เร่ง 5 มาตรการ แก้ปัญหาลูกค้าTRUE กระทบสัมปทาน กสท.สิ้นสุด ก.ย.56

ผู้บริโภค จี้ กสทช.-เอกชน เร่ง 5 มาตรการ แก้ปัญหาลูกค้าTRUE กระทบสัมปทาน กสท.สิ้นสุด ก.ย.56 นักวิชาการ"ทีดีอาร์ไอ" เสนอ 5 ข้อคุ้มครองผู้ใช้ มือถือ 17 ล้านเลขหมายคลื่น 1800

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เสนอแนวทางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคลูกค้าทรู และ DCPประมาณ 17 ล้านเลขหมาย จากกรณีที่บริษัท กสท. สิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกกะเฮิร์ต ในเดือนกันยายน 2556
 
1. กสทช. ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าบริการของทั้งสองบริษัทจะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีเวลาเหลืออีกเพียง 8 เดือน และ ดำเนินการผู้บริโภคสามารถเลือกโอนย้ายค่ามือถือตามความประสงค์
 
2. กสทช. ต้องมีมาตรการในการโอนย้ายลูกค้าที่ต้องการรักษาเลขหมายเดิม (number portability) โดยดำเนินการให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดวามสามารถของบริการโอนย้ายเลขหมายให้เพิ่มจากในปัจจุบันที่  4,000   เลขหมายต่อวัน เป็น 40,000 เลขหมายต่อวันตามศักยภาพของ clearing house  เพื่อรองรับจำนวนลูกค้า True กว่า 17 ล้านรายที่จะได้รับผลกระทบจากการโอนย้าย (หากโอนย้ายได้วันละ 40,000 เลขหมายจะยังคงใช้เวลา 425 วัน)
 
3. ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้บริการที่ไม่ ได้ลงทะเบียนทาง SMS เพื่อแจ้งใหใทราบและให้แสดงเจตจำนงค์ในการย้ายเครือข่าย
 
4. ผู้ประกอบการต้องระงับและปรับ package ที่ผูกพันหลักการสิ้นสุดสัญญาโดย กสทช. ให้ความเห็นชอบ  มิฉะนั้นแล้ว จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องรับผิดชอบ package โดยต้องเจรจาร่วมกับ ผู้ประกอบการรายเดิมเรื่องการโอนย้ายรายได้
 
5. กสทช. จะต้องออกประกาศ หลักการในการโอนย้ายผู้ใช้บริการ (migration rules) อย่างเร่งด่วน ซึ่งจะกำหนดแผนงานในการดำเนินการของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อมิให้เกิดปัญหา “จอดำ” ในวันที่ 16 กันยายน 2556 แผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
 
5.1. หลักการในการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่ไม่เลือกปฏิบัติ
5.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง
5.3. แผนการรองรับการโอนย้ายที่มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน  เช่น ประกาศกำหนดวันที่ผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการ การแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ  
5.4. วิธีการดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการย้าย (non order disconnection or transfer)
5.5. วิธีการโอนเงินคงค้างในระบบให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม๋ 
5.6. แนวทางในการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการโอนย้าย (มีผู้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีระบบรองรับ)


กลับขึ้นด้านบน