ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ยังรอ 3 ฝ่ายหารือทางออก แต่ให้ยืดเวลาขายทรัพย์ถึงมิ.ย.นี้

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ยังรอ 3 ฝ่ายหารือทางออก แต่ให้ยืดเวลาขายทรัพย์ถึงมิ.ย.นี้

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ยังรอ 3 ฝ่ายหารือทางออก แต่ให้ยืดเวลาขายทรัพย์ถึงมิ.ย.นี้

รูปข่าว : ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ยังรอ 3 ฝ่ายหารือทางออก แต่ให้ยืดเวลาขายทรัพย์ถึงมิ.ย.นี้

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ยังรอ 3 ฝ่ายหารือทางออก แต่ให้ยืดเวลาขายทรัพย์ถึงมิ.ย.นี้ ธอส.แจงกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

 จากกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทยชุมนุมที่บริเวณธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 เพื่อเรียกร้องให้ ธอส. ตัดลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมอ้างว่ามีเกษตรกรถูก ธอส. ฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมากนั้น

 
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พบว่ามีจำนวนเกษตรกรสมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็น ลูกหนี้ของ ธอส. จำนวน 1,767 ราย คิดเป็นมูลหนี้เงินต้นประมาณ 500 ล้านบาท แต่ ธอส. ได้ดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ของธนาคารเพียง 550 รายเท่านั้น
 
โดยวันที่ 11 ก.พ.56 ธอส.ได้เจรจากับผู้แทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 18.00 น.  การประชุมยุติลง โดยกลุ่มเกษตรกรได้จัดทำ  “ข้อเรียกร้อง” เพื่อให้ธนาคารเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งธนาคารจะนำข้อ  เรียกร้องไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
 
ที่ผ่านมา ธอส. ได้ให้ความร่วมมือกับสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทยเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้ของ ธอส. มาตลอด อาทิ ชะลอการฟ้องดำเนินคดี ชะลอการยึดทรัพย์ ชะลอการขายทอดตลาด ส่วนกรณีที่เป็นทรัพย์รอการขาย(NPA) ที่ซื้อมาไม่ถึง 5 ปี ให้ชะลอการขายให้กับบุคคล ภายนอกภายใน 5 ปี เป็นต้น
 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ธอส. ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ซึ่งตกลงร่วมกันว่าธนาคารจะชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย(NPA) เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2555  พร้อมให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรซื้อคืนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) และทรัพย์รอการขาย (NPA) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ทั้ง 3 ฝ่ายจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  


กลับขึ้นด้านบน