เลือกได้แล้วกรรมการทันตแพทยสภา 16 คน

เลือกได้แล้วกรรมการทันตแพทยสภา 16 คน

เลือกได้แล้วกรรมการทันตแพทยสภา 16 คน

รูปข่าว : เลือกได้แล้วกรรมการทันตแพทยสภา 16 คน

เลือกได้แล้วกรรมการทันตแพทยสภา 16 คน

 ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 7 พ.ศ.2556-2559 กล่าวว่า ผลเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 37 คน และได้มีการลงคะแนนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และนับคะแนนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 7 พ.ศ.2556-2559 ผู้ได้รับการเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 16 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 37 คน มีดังนี้ 1.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ 2.ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา 3.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ 4.ทพญ.ศันสณี รัชชกูล 5.ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง 

 
6.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย 7.ทพญ.วัชราภรณ์ ทัศนจันทร์ 8.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 9.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช 10.ทพ.โกเมศ วิชชาวุธ 11.ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 12.ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ 13.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ 14.ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย 15.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ 16.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภามาจาก 3 ส่วน มีทั้งหมด 32 คน คือ ส่วนที่ 1 กรรมการโดยตำแหน่ง 11 คน ประกอบด้วย 1.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 3.คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จาก 9 มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย กรรมการโดยการแต่งตั้ง 5 คน ประกอบด้วย 1.ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข 3 คน 2.ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม 1 คน 3.ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 1 คน และส่วนที่ 3 กรรมการโดยการเลือกตั้ง 16 คน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับกรรมการในส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน
 
ทพ.สิทธิชัย กล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ คาดว่าภายในเดือนเมษายน 2556 คณะกรรมการทันตแพทยสภา 32 คน จะทำหน้าที่เลือกกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 และอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2 ต่อจากนั้น นายกทันตแพทยสภาจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำหน้าที่ เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และอื่นๆ ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน