ครม.เห็นชอบพัฒนาส้วมสาธารณะ ตั้งเป้าคนไทยใช้ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ในปี 59

ครม.เห็นชอบพัฒนาส้วมสาธารณะ ตั้งเป้าคนไทยใช้ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ในปี 59

ครม.เห็นชอบพัฒนาส้วมสาธารณะ ตั้งเป้าคนไทยใช้ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ในปี 59

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบพัฒนาส้วมสาธารณะ ตั้งเป้าคนไทยใช้ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ในปี 59

ครม.เห็นชอบพัฒนาส้วมสาธารณะ ตั้งเป้าคนไทยใช้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบพัฒนาแผนแม่บทส้วมสาธารณะไทย เฟส 3 ตั้งเป้าให้คนไทยใช้ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ในปี 59

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2556- 2559 ) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยตั้งเป้า ให้ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ "ส้วมนั่งราบ" ร้อยละ 90 ในปี 2559 และให้ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ร้อยละ 90 ในปี 59 รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักรจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลร้อยละ 50 ในปี 2559


กลับขึ้นด้านบน