เจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยวการสวมบัตรประชาชนปลอม

เจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยวการสวมบัตรประชาชนปลอม

เจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยวการสวมบัตรประชาชนปลอม

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยวการสวมบัตรประชาชนปลอม

เจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยวการสวมบัตรประชาชนปลอม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมมือในการปราบปรามการทุจริต สวมสิทธิบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบต่อเนื่องพบว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการนี้

1. ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หมั่นตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

2.กรณีพบเหตุอันควรสงสัย หรือเชื่อว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รีบรายงานหน่วยเหนือทราบ และดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบผลโดยเร็ว

3.หากพบว่า มีการทุจริตให้เร่งดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โดยไม่ละเว้น

หากพบว่า ผู้บังคับบัญชา มีการปล่อยปละละเลยจนก่อให้เกิดการทุจริต สร้างความเสียหายแก่ทางราชการ และภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง จะมีการพิจารณาความรับผิดชอบตามลำดับชั้น ทั้งทางวินัยและอาญา

ทั้งนี้ มีรายงานพบการทุจริตคอร์รัปชั่น สวมบัตรประชาชนหรือบัตรเถื่อน ในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประมาณ 100 ราย โดยมีขบวนการสวมบัตรประชาชนที่มีเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ไปทำการแจ้งเกิดแบบสะสม วันละ 1-2 ราย ซึ่งเป็นการแจ้งเกิดของคนที่ไม่มีตัวตน และได้รับการความร่วมมือช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ จนมียอดแจ้งเกิดสะสมกว่า 360 ราย จากนั้นได้มีการติดต่อซื้อขายสิทธิดังกล่าวให้กับเครือข่ายสวมบัตรทั่วประเทศตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นขบวนการที่สามารถนำไปสู่การออกบัตรได้เร็วกว่าการพิสูจน์สัญชาติ จากการขยายผลตรวจจับการทุจริตสวมบัตรใน จ.ลพบุรี จำนวน 360 ราย พบว่า มีประมาณ 100 ราย ถูกขายสิทธิ และถูกย้ายมาแจ้งเรื่องทำบัตรประชาชนที่ บ้านหนองแว่น อ.แม่จัน ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.55 โดยเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มดังกล่าว มีเครือข่ายในลพบุรี และปลายทางที่เชียงราย ทำการช่วยเหลืออัพเดทสถานะข้อมูลเดิม มีข้อมูลแจ้งเกิดเป็นฐานข้อมูลเด็ก แต่เมื่อได้ผู้ซื้อบัตร จะปรับเปลี่ยนสถานะฐานข้อมูลเป็นบุคคลให้สมจริงเข้ากับอายุของผู้สวมบัตร ทำให้เครือข่ายนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผลประโยชน์นอกระบบหลายล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน