ศาลปกครองระยองพิพากษา เพิกถอนคดีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทราโคเจนเนอเรชั่น

ศาลปกครองระยองพิพากษา เพิกถอนคดีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทราโคเจนเนอเรชั่น

ศาลปกครองระยองพิพากษา เพิกถอนคดีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทราโคเจนเนอเรชั่น

รูปข่าว : ศาลปกครองระยองพิพากษา เพิกถอนคดีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทราโคเจนเนอเรชั่น

ศาลปกครองระยองพิพากษา เพิกถอนคดีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทราโคเจนเนอเรชั่น

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  ศาลปกครองระยอง แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้มีคำพิพากษาในคดีที่ นางมหาธยา ศรอากาศ กับพวกรวม 3 คน (ผู้ฟ้องคดี)ได้ยื่นฟ้อง อบต.คลองนครเนื่องเขต กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผวจ.ฉะเชิงเทรา และนายกอบต.คลองเนื่องเขต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองระยองเพื่อขอให้ศาลฯเพิกถอนใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ เจพีเอ็นเอ็นเค จำกัด และให้บริษัทฯ รื้อถอนอาคารดังกล่าว เพราะเห็นว่าการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 
ศาลปกครองระยอง มีคำพิพากษาสรุปได้ดังนี้ กรณีขอให้เพิกถอนใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ศาลปกครองระยอง พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้บริษัท กัลฟ์ฯได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยใช้วิธีการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปรากฎข้อเท็จจริงว่าผู้แจ้งได้ยื่นเอกสารและข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด การที่นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ออกใบรับแจ้งให้ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า จึงเป็นการออกใบรับแจ้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
 
ส่วนคำขอให้ศาลฯสั่งให้รื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้านั้น ศาลปกครองระยองพิจารณาเห็นว่าการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามที่ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้เท่านั้น และเป็นกรณีที่แก้ไขได้  โดยให้มีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ถูกต้องก่อน ดังนั้น การที่จะสั่งให้นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ดำเนินการกับอาคารโรงไฟฟ้าตาม ม.40 - ม.43 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยทันทีทั้งๆ ที่ยังเป็นกรณีที่แก้ไขได้จึงไม่เป็นไปตามหลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ศาลปกครองระยองจึงมีคำพิพากษาให้ นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต แจ้งให้บริษัทกัลฟ์ฯ ไปดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายใน 30 วัน หลังจากนั้น หากบริษัท กัลฟ์ฯ ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวก็ให้ นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคารฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
 


กลับขึ้นด้านบน