แผนประหยัดพลังงานภาครัฐปี 56 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ขณะที่ปีนี้ประเทศอาจตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน

แผนประหยัดพลังงานภาครัฐปี 56 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ขณะที่ปีนี้ประเทศอาจตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน

แผนประหยัดพลังงานภาครัฐปี 56 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ขณะที่ปีนี้ประเทศอาจตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน

รูปข่าว : แผนประหยัดพลังงานภาครัฐปี 56 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ขณะที่ปีนี้ประเทศอาจตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน

แผนประหยัดพลังงานภาครัฐปี 56 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ขณะที่ปีนี้ประเทศอาจตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน จากรายงานที่กระทรวงพลังงาน รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่า แผนประหยัดพลังงานภาครัฐปี 2556 ไม่ได้มีความแตกต่างจากปีก่อนๆ มากนัก แม้จะมีการออกมาระบุว่า ปีนี้ประเทศไทยอาจตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2548 และมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน ของทุกหน่วยงาน เริ่มจากปีงบประมาณ 2549 และมีการปรับปรุงนโยบายให้เข้มข้นขึ้น โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้การประหยัดพลังงาน มีผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ หรือ เคพีไอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2554 ซึ่งยังไม่มีการคิดค่าการประหยัดพลังงานเป็นผลงาน หรือ คิดเป็นค่า เคพีไอ ได้ใช้วิธีการมอบเป็นรางวัลให้กับหน่วยงานที่สามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย โดยปี 2554 พบว่า หน่วยงานภาครัฐดีเด่นที่ลดใช้ไฟฟ้าได้ 3 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ลดใช้พลังงานได้ ร้อยละ 23 กรมคุมประพฤติ ร้อยละ 18 และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 16

ด้านการลดใช้น้ำมัน 3 ลำดับแรก ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร้อยละ 39 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 34 และกรมศิลปากร ร้อยละ 26

ส่วนหลังการปรับมาตรการ พบว่า ในปี 2555 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 23 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 แต่ถ้าแยกพิจารณาตั้งแต่ช่วงหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว พบว่า มาตรการประหยัดพลังงานมีผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.28 ส่วนเหตุผลที่มีการรายงานว่า ไม่สามารถลดพลังงานได้ตามเป้าหมาย กระทรวงพลังงานระบุว่า มากจากสาเหตุอุทกภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยราชการมีอายุการใช้งงานมานาน เสื่อมสภาพทำให้ไม่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้

ขณะที่มาตรการลดใช้น้ำมัน พบว่า ปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 13.46 หรือคิดเป็นปริมาณที่ลดลงกว่า 20 ล้านลิตร

ที่น่าสังเกตคือ มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ที่ได้มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไม่ได้มีแผนการประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ที่แตกต่างไปจากที่เคยปฏิบัติมา คือตั้งเป้าประหยัดพลังงานระยะสั้นร้อยละ 10 แต่มีการปรับเป้าหมายการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น คือ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 400 ล้านหน่วยต่อปี ลดการใช้น้ำมัน 15 ล้านลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1,725 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน