สพฐ. จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สพฐ. จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สพฐ. จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

รูปข่าว : สพฐ. จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สพฐ. จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ NT และเตรียมนำผลการสอบมาวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต การสอบ NT เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช่วงชั้น โดยเฉพาะช่วงชั้นที่ 1 คือระดับชั้นประถมศึกษาที่ปี 1-3 ที่ใช้นวัตกรรมการทดสอบให้สอดคล้องกับการปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  โดยการสอบได้ปรับรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านภาษา คิดคำนวน และการใช้เหตุผล เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการศึกษาในช่วงชั้นที่ 1 ได้รอบด้าน พร้อมยังช่วยลดภาระการสอบให้กับนักเรียนที่ไม่ต้องทดสอบประเมินผลทั้ง 8 วิชา

ส่วนการสอบ NT ในช่วงชั้นที่ 2 คือ ชั้น ป.4 และ ป.5 จะประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จะเน้นประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ส่วนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 นั้น จะประเมินผู้เรียนจากการสอบโอเน็ต ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ


กลับขึ้นด้านบน