"หมออนุชา เศรษฐเสถียร" คว้าตำแหน่ง "เลขาฯ สพฉ.

"หมออนุชา เศรษฐเสถียร" คว้าตำแหน่ง "เลขาฯ สพฉ.

"หมออนุชา เศรษฐเสถียร" คว้าตำแหน่ง "เลขาฯ สพฉ.

รูปข่าว : "หมออนุชา เศรษฐเสถียร" คว้าตำแหน่ง "เลขาฯ สพฉ.

 ที่ห้องประชุม 602 อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินชาติ (สพฉ.) มีการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสพฉ. โดยมี นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

 
 นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กล่าวภายหลังการคัดเลือกว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มีจำนวน 5 ราย คือ 
1.นายภวัต เลิศสุธน และ 
2นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร 
3.ศ.ดร.กิติพงษ์ เกิดฤทธิ์ 
4.พอ.(พิเศษ)นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต และ 
5.พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม โดยภายหลังการประชุมลับ 
 
ผลปรากฎว่า นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยคะแนนเอกฉันท์  งดออกเสียง 2 คน ซึ่งเป็นเป็นกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าประชุม  ทั้งนี้เลขาธิการสพฉ.คนใหม่นี้จะมีหน้าที่ตามพรบ.ฉุกเฉินแห่งชาติพ.ศ.2551 ที่จะเข้ารับผิดชอบการบริหารงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามข้อนโยบายของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
 
ด้าน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวภายหลังทราบผลการคัดเลือกว่า ปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการพัฒนาที่เป็นระบบมากขึ้น แต่ก็ยอมรับว่าจะต้องมีการพัฒนาในอีกหลากหลายด้าน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเบื้องต้นตนจะเน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่มาตรฐานให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย เท่าเทียม ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมภาคีเครือข่ายบริการให้มีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการตอบสนองสาธารณภัยที่ได้ผล 
 
 นอกจากนี้จะเน้นการพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัย และการคุ้มครอง ผู้ให้บริการโดยมีเป้าหมาย 5 ค. คือ ครอบคลุม การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน คล่องแคล่ว ด้วยการเพิ่มจำนวนหน่วยกู้ชีพให้ครอบคลุมพื้นที่ บริการครบ 24 ชั่วโมง มีคุณภาพ โดยมีการประเมินตนเองตามวงจรการพัฒนาของหน่วยบริการ และที่สำคัญคือคุ้มครอง ป้องกันผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและสังคมรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน 
 
สำหรับประวัติ ของ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี เป็นหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งเคยได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นด้านอุบัติเหตุ ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2544 


กลับขึ้นด้านบน