ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเห็นต่างนักวิชาการด้านภัยพิบัติ กรณีข้อเสนอการจัดการน้ำของไจก้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเห็นต่างนักวิชาการด้านภัยพิบัติ กรณีข้อเสนอการจัดการน้ำของไจก้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเห็นต่างนักวิชาการด้านภัยพิบัติ กรณีข้อเสนอการจัดการน้ำของไจก้า

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเห็นต่างนักวิชาการด้านภัยพิบัติ กรณีข้อเสนอการจัดการน้ำของไจก้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเห็นต่างนักวิชาการด้านภัยพิบัติ กรณีข้อเสนอการจัดการน้ำของไจก้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ บอกว่า แผนแม่บทขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า ที่เสนอให้รัฐบาลไทยทำโครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำเพียงบางส่วน เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แต่นักวิชาการด้านภัยพิบัติ เห็นว่า แผนนี้ยังขาดเรื่องของการวางผังเมือง ที่เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ หรือ วสท.มองว่า แผนแม่บทของไจก้าในการจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สอดคล้องบริบทของประเทศไทย และเป็นแนวคิดที่ วสท.เสนอไปก่อนหน้านี้ ที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำด้านบนให้ดี และเร่งระบายน้ำด้านล่าง พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่กับน้ำ

ขณะ ศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า แผนของไจก้า และ รัฐบาล ยังมีลักษณะที่คล้ายกัน คือ เน้นการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แต่ขาดการวางแผนเรื่องของผังเมืองที่เป็นประเด็นสำคัญ

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เสนอว่า รัฐบาลควรนำแผนบริหารจัดการน้ำที่วางไว้ และแผนแม่บทในการจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของไจก้ามาบูรณาการร่วมกัน และนำทั้งสองแผนไปรับฟังความเห็นจากประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้-เสีย จากแผนของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน